Základná škola Kukučínova ulica 106

vo Vranove nad Topľou

 
Prístup učiteľov na e-mail
Webhouse G-mail
 

Meniny na web

 

   

 

 IČO : 37873393    

 

DIČ : 2021636540

  Vedenie školy  

RADA ŠKOLY

  Úsek výchovného poradenstva   Jedálny lístok

 

KONTAKT

 

Rodičovská rada
Žiacka školská rada
 

     Zriaďovateľom školy je :  Mesto Vranov nad Topľou

 

 

 

 

                                                  

   
         

  OZNAMY  

Na stiahnutie pre zákonných zástupcov žiakov :

 
 
            Tlačivo : Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do školy

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Žiacka knižka

        Školský klub detí:  >  Žiadosť o prijatie žiaka do škols. klubu
                Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku ŠKD

 

 

       

                > Výška mesačného príspevku do ŠKD

    Tlačivo: Ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní
   
!!! Sútaž pre žiakov 9. ročníka !!!  
                                                         
     

                            

                                     
     
     
ŠKOLA

  OBLASŤ VZDELÁVANIA : 

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

   >  História školy    >  Škola je plnoorganizovaná a poskytuje vzdelávanie    >  Informácie o stravovaní žiakov pre zákonných zástupcov
   >  Súčasnosť školy        žiakom 1. - 9. ročníka

   >  Smernica na poskytovanie dotácie na podporu stravovania

   >  Pedagogický zbor    >  Okrem vzdelávania zdravých detí poskytujeme vzdelávanie deťom        >  ZÁPISNÝ LÍSTOK ŽIAKA NA STRAVOVANIE
   >  Nepedagogickí zamestnanci        so špecifickými aj nešpecifickými poruchami učenia a správania    >   Čipový systém na prihlasovanie sa na odber stravy

   >  Ako sa k nám dostanete

      ( dislexia,disgrafia, disortografia, a pod. )                                  

   INFORMÁCIE

   >  Fotogaléria priestorov školy

   >  Poskytujeme taktiež vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením       Ponuka voľných pracovných miest

   >  Zoznamy žiakov za jednotlivé roky

       a to s ľahkým a stredným stupňom duševnej zaostalosti - variant A,B            Stupnice platových taríf PZ od 01.09.2019

   >  Organizácia vyučovania a prestávok

       v špeciálnych triedach, kde sa žiaci učia podľa školského vzdelávacieho

  FOTOGALÉRIA

   >  Činnosť mestských metodikov

       programu špeciálnych škôl                                                            >  FOTOGALÉRIA školských a mimoškolských

   >  Predmetové komisie

    Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím    

       aktivít  žiakov a pedagógov

         pre primárne vzdelávanie platný od 1.9.2016   Televízny príspevok zo slávnostnej akadémie
    Aktivity žiakov špeciálnych tried v šk. roku 2015 - 2016:     50. výročia  založenia ZŠ
  DOKUMENTY    

  PROJEKTY

   >  Ochrana osobných údajov

OBLASŤ VÝCHOVY : 

   >  Aktuálne prebiehajúce projekty

   Školský poriadok školy

 

   >  Zrealizované projekty

   Školský poriadok v ŠKD

                                              ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ :

  

   PRACOVNÝ PORIADOK, Dodatok č.1 k Prac. poriadku    >  Smernica na prijímanie detí do ŠKD

 DOKUMENTY ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY

       Základnej školy Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.     >   Výchovný program školského klubu detí    >  Všeobecné záväzné nariadenia zriaďovateľa školy
   >  Organizačný poriadok školy    Fotodokumentácia z aktivít školského klubu detí  
   Prevádzkový poriadok školy        Ranné schádzanie detí  od 7.00 hod. v priestoroch školy

EKONOMIKA

   Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti      >  Odchod žiakov z ŠKD - od 14.30 hod. a každú celú 1/2 hodinu    >  Register zmlúv, objednávok a faktúr
   Povinne zverejňované informácie            >  Správy o zákazkach s nízkou hodnotou
   Pedagogicko - organiz.  pokyny na školský rok 2019 - 2020

OBLASŤ VOĽNOČASOÝCH AKTIVÍT:

    >  Profil  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
   Školské vzdelávacie a výchovné programy

 

   > Úrad pre verejné obstarávanie  - PROFIL
   Koncepcia rozvoja školy do roku 2020

   V popoludňajších hodinách majú možnosť žiaci pracovať v 22 krúžkoch

      CERTIFIKÁT - Ocenenie RSF
    KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2019      rôzneho zamerania  
       >  kritéria na udelenie osobných príplatkov pedag.zamestn.   Na škole pracujú 4 oddelenia školských centier voľného času pri ZŠ  

SMERNICE 

         a to zameraním na : atletiku,  box, futbal mladší  žiaci a futbal-prípravka   > Smernice školy
           

 

  Legislatíva v oblasti poskytovania dotácií          

 

  Dokumenty k pedagogickej činnosti :

 ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE  pri ZŠ

PRACOVNÉ DOKUMENTY

   Štatút predmetových komisií   1.  ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Kukučínova 106,

  PLÁN PRÁCE NA šk. rok 2019 - 2020

   Rámcové učebné plány:       Vranov nad Topľou
  >  Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň ZŠ        Bežné triedy ( intaktní žiaci ): ISCED 1 , ISCED 2   2.  ZO NŠO pri ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.
   > Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň ZŠ        Špeciálne triedy: ISCED - Variant A,   ISCED 1 - Variant B  

  >  Rámcový ( inovovaný) učebný plán - platný od 01.09.2015

       Bežné triedy ( žiaci s vývinovými poruchami učenia):

  LEGISLATÍVA

                                ISCED 1 -VPU ISCED 2 -VPU

 

  > Metodický pokyn č.12/2005 - R   INVESTIČNÉ AKCE
 > Postup CPPPaP pri posudzovaní škols. schopností     Interný predpis - pedagogická dokumentácia   1. Zateplenie telocvične 
    detí zo SZP    Interný predpis na hodnotenie žiakov v školskom roku 2018 - 2019   2. Výstavba multifunkčného ihriska 

   

     Skratky predmetov   3. Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska
      TRIEDNICKA PRÁCA - dokumenty na stiahnutie  
     
                                           
   

 

 

 

 

 

    Škola podporovaná z projektu :  

Užitočné  webstránky:

         
      

  www.komposyt.sk

                     
     
            
      
   
     Dátum poslednej aktualizácie : 07.10.2019    

Webdesign © 2003  E-mail :