Základná škola Kukučínova ulica 106

vo Vranove nad Topľou

 
Prístup učiteľov na e-mail
Webhouse G-mail
 

Meniny na web

 

 

   

 

 IČO : 37873393    

 

Elektronická schránka

  Vedenie školy  

RADA ŠKOLY

  Úsek výchovného poradenstva   Jedálny lístok

 

KONTAKT

 

Rodičovská rada
DIČ : 2021636540 E 0006560559 Žiacka školská rada
 

     Zriaďovateľom školy je :  Mesto Vranov nad Topľou

 

 

 

 

                                                  

   

  OZNAMY  

Na stiahnutie pre zákonných zástupcov žiakov :

 
OZNAM  O  PREVÁDZKE ŠKOLY
          Tlačivo : Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do školy
 Elektronická prihláška na prihlásenie dieťaťa do školy
V týždni od 10.05.2021 do 14.05.2021 sa žiaci 2. stupňa
budú vzdelávať podľa rozvrhu adaptačného plánu.

Pravidlá pre školy od 03.05.2021
Vysvetlivky k pravidlám pre školy od 03.05.2021
 

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Prístup na EDUPAGE

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti       Školský klub detí:  >  Žiadosť o prijatie do ŠKD
               Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku ŠKD

 

 

    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ
Link:  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
 

               > Výška mesačného príspevku do ŠKD

    Tlačivo: Ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní

Návrat žiakov do škôl od 03.05.2021
Metodické usmernenie k nástupu žiakov od 19.04.2021

Plán adaptačného obdobia vzdelávania

Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
Usmernenie:
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky
                                                         
     

                            

                                     
ENGLISH VERSION                                 Vyhlásenie o prístupnosti  
     
     
ŠKOLA

  OBLASŤ VZDELÁVANIA : 

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

   >  História školy    >  Škola je plnoorganizovaná a poskytuje vzdelávanie    >  Informácie o stravovaní žiakov pre zákonných zástupcov
   >  Súčasnosť školy        žiakom 1. - 9. ročníka

   >  Smernica - dotácia na podporu stravovania

    Organizácia vyučovania a prestávok     Oznam o finančnom pásme a výške poplatkov za stravu
   >  Pedagogický zbor    >  Okrem vzdelávania zdravých detí poskytujeme vzdelávanie         >  ZÁPISNÝ LÍSTOK ŽIAKA NA STRAVOVANIE
   >  Nepedagogickí zamestnanci        žiakom so špecifickými aj nešpecifickými poruchami učenia a    Čipový systém na prihlasovanie sa na odber stravy

   >  Ako sa k nám dostanete

       správania ( dislexia,disgrafia, disortografia  )                         

   INFORMÁCIE

   >  Fotogaléria priestorov školy

   >  Poskytujeme taktiež vzdelávanie žiakom so zdravotným        VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

   >  Zoznamy žiakov za jednotlivé roky

       znevýhodnením a to s ľahkým a stredným stupňom duševnej           Stupnice platových taríf PZ od 01.01.2020

   >  Predmetové komisie

       zaostalosti - Variant A,B v špeciálnych triedach, kde sa žiaci učia

  FOTOGALÉRIA

   >  Činnosť mestských metodikov

       programu špeciálnych škôl                                                            >  FOTOGALÉRIA školských a mimoškolských
      Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím    

       aktivít  žiakov a pedagógov

         pre primárne vzdelávanie platný od 1.9.2016   Televízny príspevok zo slávnostnej akadémie
    Aktivity žiakov špeciálnych tried v šk. roku 2015 - 2016:     50. výročia  založenia ZŠ
  DOKUMENTY    

  PROJEKTY

   >  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBLASŤ VÝCHOVY : 

   >  Aktuálne prebiehajúce projekty

   Školský poriadok školy

 

   >  Zrealizované projekty

   Školský poriadok v ŠKD

                                              ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ :

  

   PRACOVNÝ PORIADOK zamestnancov    >  Smernica na prijímanie detí do ŠKD

 DOKUMENTY ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY

       ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou     >   Výchovný program školského klubu detí    >  Všeobecné záväzné nariadenia zriaďovateľa školy
         Ranné schádzanie detí  od 7.00 hod. v priestoroch školy  
   Organizačný poriadok školy    >  Odchod žiakov z ŠKD - od 14.30 hod. a každú     

EKONOMIKA

   Prevádzkový poriadok školy       celú 1/2 hodinu    >  Register zmlúv, objednávok a faktúr
   Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti                >  Správy o zákazkach s nízkou hodnotou
   Povinne zverejňované informácie       >  Profil  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
   Sprievodca školským rokom 2020 - 2021

OBLASŤ VOĽNOČASOÝCH AKTIVÍT:

   > Úrad pre verejné obstarávanie  - PROFIL
   >  Školské vzdelávacie a výchovné programy

   Záujmové vzdelávanie : 22 krúžkov rôzneho zamerania

      CERTIFIKÁT - Ocenenie RSF
    Koncepcia rozvoja školy do roku 2020    4 oddelenia školských centier voľného času pri ZŠ     
     KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2021           Zameranie : atletika,  box, futbal mladší  žiaci a futbal-prípravka

SMERNICE 

     kritéria - osobné príplatky pedag.zamestn.        > Smernice školy
           

 

  Legislatíva v oblasti poskytovania dotácií          

 

  Dokumenty k pedagogickej činnosti :

 ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE  pri ZŠ

PRACOVNÉ DOKUMENTY

   Štatút predmetových komisií   1.  ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Kukučínova 106,

  PLÁN PRÁCE NA šk. rok 2020 - 2021

   Rámcové učebné plány:       Vranov nad Topľou
  >  Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň ZŠ        Bežné triedy ( intaktní žiaci ): ISCED 1 , ISCED 2   2.  ZO NŠO pri ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.
   > Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň ZŠ        Špeciálne triedy: ISCED - Variant A,   ISCED 1 - Variant B  

  >  Rámcový ( inovovaný) učebný plán -  od 01.09.2015

       Bežné triedy ( žiaci s vývinovými poruchami učenia): INVESTIČNÉ AKCE

  LEGISLATÍVA

                                ISCED 1 -VPU ISCED 2 -VPU , ISCED 1 -ZZ

    1. Zateplenie telocvične 

  > Metodický pokyn č.12/2005 - R     Plán profesijného rozvoja ZŠ Kukučínova ulica 106 Vranov n.T.    2. Výstavba multifunkčného ihriska 
 > Postup CPPPaP pri posudzovaní škols. schopností     Interný predpis - pedagogická dokumentácia    3. Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska
    detí zo SZP    Interný predpis na hodnotenie žiakov v školskom roku 2018 - 19  

   

     Skratky predmetov  
      TRIEDNICKA PRÁCA - dokumenty na stiahnutie  
     
                                           
   
   
  Škola podporovaná z projektov:
 
rozmanite_skoly publicita projektu
záverečná správa
    
  

www.komposyt.sk

 

                     
       
               
      
     
     Dátum poslednej aktualizácie : 10.05.2021    

Webdesign © 2003  E-mail :