Ž I A D O S T I

 

1. Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do školy
    Elektronická prihláška na prihlásenie dieťaťa do školy
 
2. Žiadosť o vystavenie odpisu / duplikátu vysvedčenia
 
3. Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
 
4. Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy
 
5. Ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní
 
6. Žiadosť o prijatie do školského klubu detí ( ŠKD )
 
7. Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku v ŠKD
 
8. Žiadosť o individuálny učebný plán v zmysle §26 zákona 246/2008 Z.z.
    ( závažné dôvody ako napr. tehotenstvo, materstvo )