Z našej histórie :

V roku 1918 boli na území obce Čemerné dve cirkevné školy: rímskokatolícka a gréckokatolícka.
Každá škola mala jednu učebňu, v ktorej sa učili žiaci od 1.-8. ročníka. Vyučovanie bolo celodenné. V čase hospodárskej krízy asi od roku 1932 sa rozšíril počet tried na štyri. Škola bola umiestnená v dvoch budovách, pri každej bol učiteľský byt.
     Po oslobodení v roku 1945 na území obce bola už 5-triedna škola s ročníkmi 1.-5..
Zvyšoval sa počet žiakov, učebne nestačili. Vyučovalo sa i v súkromných domoch. Neskoršie z bytu bývalého grófskeho pisára Follera vznikla ďalšia učebňa a vyučovalo sa aj v miestnosti pri krčme na Prešovskej ulici.
     Rozhodnutím ONV v Michalovciach došlo v Čemernom k výstavbe 18-triednej plnoorganizovanej ZDŠ. Hlavným garantom výstavby bol Mikuláš Haľko, v tom čase pracovník odboru školstva ONV v Michalovciach. Výstavba školy bola ukončená v lete r.1966. Koncom augusta sa škola pripravovala na slávnostný prechod ZDŠ s roč. 1.-5. na ZDŠ  s 1.- 9.ročníkom.
1.september 1966 bol slávnostne otvorený 1.rok školy pod vedením riaditeľa Mikuláša Haľka.


1. september 1968 bol rokom zmeny vo vedení školy. Riaditeľom školy sa stáva Mgr. Andrej Strýčko. Škola mala veľmi dobré meno v celom okrese a nemala núdzu o žiakov, ktorí radi prichádzali do novej školy, čo dokumentuje aj otvorenie školského roka 1971-1972.

1.septembra 1981 pod vedením  Mgr. Andreja  Strýčka bola dokončená  prístavbu 8 tried s kabinetmi, čím bola odstránená smennosť, budovali sa odborné učebne, zabezpečovala sa didaktická technika, kde v 80. rokoch škola mala aj odbornú učebňu s počítačmi a stala sa školiacim strediskom pre časť učiteľov okresu. Prednosťou bolo tiež dlhoročné vyučovanie cudzích jazykov : anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa škola dostala v niektorých oblastiach na popredné miesta v okrese. V mnohých súťažiach žiaci získali výborné umiestnenia, ba v niektorých prerástli aj východoslovenský región. Bol to napríklad divadelný súbor Plamienok pod vedením Ľuda Lešňanského, či hádzanárske a futbalové družstvo žiakov, ktoré žali úspechy v krajských i celoslovenských súťažiach.

Za celé roky činnosti opustilo brány po úspešnom ukončení štúdia na našej základnej škole veľa dobrých a snaživých žiakov. Je na mieste spomenúť aspoň tých, ktorí sú nám známi a robia dobré meno našej škole. Sú to :

doc.RNDr. Pavol Sovák CSc. - dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach                                                                                                                  

Mgr. Jozef Hlaváč - výkonný riaditeľ distribučnej firmy Heineken v Južnej Kórei

JUDr. Pavol Kozenko - podpredseda Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

Mgr. Aneta Antušová - výskumníčka Centra slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

JUDr. Valéria Zahorjanová - okresná notárka

Mgr. Marián Štefan Bankovič - OFM, provinciálny minister Rehole menších bratov františkánov v Bratislave

Ing. Ján Iľko - riaditeľ a.s. Bukocel v Hencovciach

Po skončení našej základnej školy a úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia sa naši bývalí žiaci uplatnili na škole už ako pedagogickí zamestnanci, aby odovzdávali svoje nadobudnuté vedomosti mladej generácii žiakov. Sú to : Mgr. Katarína Danková, Mgr.Jana Višňovská, Mgr.Daniela Milbauerová, Mgr. Iveta Ivanová, Mgr.Anna Zahorjanová, Mgr. Anna Kolesárová a Ing. Marián Liberko.

Veľké zmeny na škole sa uskutočnili v deväťdesiatych rokoch, a to nielen v personálnej, ale najmä v materiálnej a obsahovej oblasti. Vybudovanie spojovacej chodby k jednotlivým pavilónom výrazne zlepšilo podmienky ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Riaditeľom školy sa v roku 1990 stal PaedDr. Vincent Ivanov, bývalý podpredseda ONV,  pod ktorého vedením došlo k vybudovaniu novej plynovej kotolne, prestavbe sociálnych zariadení vo všetkých pavilónoch školy a k oprave striech  na všetkých pavilónoch školských budov a telocvične.

Demokratizačný proces priniesol so sebou aj ďalšie zmeny. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom sa stalo mesto Vranov nad Topľou. Pozitívne sa to prejavilo najmä v skvalitnení riadenia a rozhodovania v materiálnej i personálnej oblasti. Tento proces však priniesol so sebou aj negatíva, ktoré poznačili vyučovací proces. Najmä zmena legislatívy spôsobila, že napriek dobrému personálnemu obsadeniu školy i výborným podmienkam značná časť žiakov odchádza na iné vranovské školy a na škole sa koncentrujú žiaci z menej podnetného prostredia, väčšinou žiaci z rómskeho etnika, ktorí prejavujú veľmi malý záujem o sebavzdelávanie. Napriek týmto skutočnostiam vedenie školy vypracovalo kvalitný projekt, ktorý bol úspešný a škola sa od roku 2002 zapojila do projektu "INFOVEK". Prostredníctvom projektu škola dostala 6 nových počítačov s pripojením zdarma na internet a tak mohla pokračovať v kvalitnom vzdelávaní budúcej mladej generácie.

V roku 2004 dochádza k zmene riaditeľa školy, ktorým sa stáva PaedDr. Martin Babiak, bývalý zástupca riaditeľa  školy. Pokračuje v nastúpenom trende a snahe udržať úroveň výchovno-vzdelávacej práce dosiahnutej v predchádzajúcom období. Ihneď po zvolení do funkcie sa púšťa do neľahkej úlohy a to k obnove fasád 40 ročnej, značne schátralej  budovy školy. V roku 2004 sa podarilo obnoviť prednú časť fasády, ktorá je viditeľná priamo od hlavnej cesty. V októbri 2004, dva mesiace od nástupu nového riaditeľa do funkcie preverila prácu vedenia školy a učiteľov po viac ako 15 rokoch Štátna školská inšpekcia a to komplexnou inšpekčnou činnosťou. V ďalšom roku, t.j. v roku 2005 sa podarilo obnoviť fasádu na pavilóne odborných učební. Veľmi dôležité bolo tiež v roku 2005 pre školu a priľahlú materskú školu z hygienického hľadiska kompletné vyčistenie štrbinovej nádrže po 40 rokoch jej činnosti , ktorej úlohou je filtrovať splaškové vody. Podarilo sa tiež po dlhšom čase obnoviť náter palubovky v telocvični školy. V roku 2005 škola zaznamenala nárast počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, väčšinou žiakov z rómskeho etnika dochádzajúcich so spádových obcí Vechec a Banské, keď nárast spôsobil prekročenie hranice 50% takýchto žiakov na škole. Veľká väčšina takýchto žiakov nemá doma vytvorené podmienky na domácu prípravu a učitelia školy zaznamenávajú vo väčšom množstve prípady, kedy títo žiaci nie sú schopní zvládať učivo základnej školy. Po dôkladnej špeciálnej pedagogicko-psychologickej diagnostike určitého počtu žiakov, vedenie školy po súhlase zriaďovateľa školy mesta Vranov nad Topľou zriaďuje od nového školského roka 2005-2006 špeciálnu triedu v bežnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihom, v ktorej vyučuje špeciálny pedagóg. Keďže finančné zdroje preinvestované na obnove fasád sú značne vysoké, mesto malo  ako zriaďovateľ školy snahu o zatraktívnenie vonkajšieho vzhľadu a prispelo kapitálovými výdavkami aj v roku 2006 na zateplenie spojovacej chodby s následným náterom tejto časti školy. Vedeniu školy sa v tom istom roku podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia a sprchy v telocvični školy a taktiež kompletne vymeniť staré 40 ročné osvetlenie telocvične. Rok 2006 bol naozaj rokom veľmi úspešným, nakoľko sa vedeniu školy podarilo vypracovať dva kvalitné projekty na mimoškolskú činnosť pre žiakov a obidva projekty prešli výberovou komisiou na ministerstve školstva Slovenskej republiky. Boli to projekty "Godžaver grajoro" (Múdry koník) a " Kvalitná informácie = správny krok do života ".Škola tak získala z Európskeho sociálneho fondu  nenávratný finančný príspevok vo výške 7,662 milióna slovenských korún. Najväčšou pýchou bolo zriadenie úplne novej multimediálnej učebne so 17-timi počítačmi. Nezanedbateľné sú tiež finančné prostriedky získané z projektu Otvorená škola a to vo výške 50 000,-Sk a taktiež sme pre žiakov zrekonštruovali sociálne zariadenia v telocvični školy. Tým, že škola má veľké percento žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, neznamená, že aj takýto žiaci nezaznamenávajú úspechy. Päť našich žiakov z rómskeho etnika bolo po talentových skúškach vybratých do pilotného programu centra pre filantropiu - "Divé maky" , kde im boli preplatené výdavky spojené s rozvíjaním ich osobného talentu ako je spev, hudba, tanec. No aj napriek zjavným úspechom, zvyšuje sa počet žiakov, ktorí absolvujú špeciálne pedagogicko-psychologické vyšetrenie a vedenie školy žiada mesto o možnosť vytvorenia ďalších dvoch špeciálnych tried pre žiakov s mentálnym postihnutím od školského roka 2006-2007. Mesto udelilo súhlas a k 1.septembru 2006 na škole sú tri špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí postupujú podľa učebných osnov osobitnej školy. Pre žiakov sme vybudovali športový areál, aby mali kde rozvíjať svoje pohybové schopnosti. V roku 2007 sme pokračovali v obnove a skrášľovaní našej školy, keď sme vnútorné priestory medzi pavilónmi školy upravili netradične o vresovisko, opravili nátery vnútorného átria školy, opravil sa polorozpadnutý komín a taktiež miestnosť školníka a údržbára, ktorá bola v dezolátnom stave. Aj v tomto roku sme boli úspešní a získali pre školu 50 000,-Sk na projekt Otvorená škola v oblasti športu.

V roku 2009 po päťročnom funkčnom období a po úspešnom výberovom konaní pokračuje v riadení školy doterajší riaditeľ PaedDr. Martin BABIAK. Nadviazal na úspechy v podávaní projektov z predchádzajúceho funkčného obdobia a čerpaní finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, nakoľko škole bol schválený projekt " Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých" v rámci ktorého bola škole na tento projekt schválená suma 287 025,99 € ( 8 646 945,-Sk). Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ školy podalo na MŠ SR projekt na rekonštrukciu našej základnej školy v rámci prioritnej osi - infraštruktúra vzdelávania, kde boli škole schválené finančné prostriedky v celkovej sume 1 039 685, 87 € ( 31 321 576,52 Sk).

                                                                               KTO RIADIL ŠKOLU OD JEJ VZNIKU

       Riaditelia školy :

     
1966 - 1968

 Mikuláš HAĽKO

     
1968 - 1990

 Mgr. Andrej STRYČKO

     
1990 -2004

 PaedDr. Vincent IVANOV

     
 

2004 - 30.8.2012

od 01.07.2013 do súčasnosti

 

 

 PaedDr. Martin BABIAK

 

     
     

 

 Zástupcovia riaditeľa školy :

1966 -1968

1990 - 1991

 Mgr. Andrej STRYČKO
1967 -1978  V. LUKÁČ
1968 - 1972  Mgr. P.BUTKOVSKÝ
1972 - 1990  Mgr. Albín JUŠČÁK
1978 - 1986  Sidónia DANKOVÁ
1986 - 1990  Mgr. Marta IVANOVÁ
1990 - 1997  Mária MICHALOVÁ
1991 - 2002  Mgr. Agáta MITAĽOVÁ
1996- 1998  Mgr. Miroslav LAPČÁK
1997 - 1998  Mgr. Blažena MATISOVÁ
1998  - 2010  Mgr. Jana VIŠŇOVSKÁ  
2002 - 2004  PaedDr. Martin BABIAK
2004 - 2013  PaedDr. Jozef IMRICH
2010 - do súčasnosti  Mgr. Daniela MILBAUEROVÁ

 

Ako sa menil kolektív pedagógov za posledných 36 rokov života školy

      1987 / 1988 1988 / 1989
1989 / 1990 1990 / 1991 1991 / 1992 1992 / 1993 1993 / 1994

 1994 / 1995

1995 / 1996

1996 / 1997

1997 / 1998

1998 / 1999

1999 / 2000

2000 / 2001

2001 / 2002

2002 / 2003

2003 / 2004

2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009
2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014
2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017/ 2018 2018 / 2019
2019 / 2020 2021 / 2022 2022 / 2023 2023 - 2024  

Kolektívy nepedagogických zamestnancov
2007 /2008 2008 /2009, 2008/2009 2009 /2010, 2009 /2010 2010 /2011 2011 /2012
2012 /2013, 2012 /2013, 2012 /2013 2013 /2014 2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017
2017 /2018 2018 /2019 2019 /2020 2020 /2021 2021 /2022
2022 /2023, 2022/2023 2023 /2024