Pedagogický zbor:

Pedagogický zbor v šk. roku 2022 - 2023 

 

Učitelia I. stupňa

P.č.

Meno a priezvisko

Aprobácia

Funkcia Absolvovanie   atestačnej skúšky

E -mail

1. atestácia 2. atestácia
1. Mgr.Marta BEDRIOVÁ 1.- 4.roč., ETV vedúca MZ-metodické združenie 1.-4. roč. abs. abs. bedriova@kukucinka.eu
2. Mgr.Tatiana LUKÁČOVÁ  1. - 4. roč.  Koordinátorka boja proti obezite  abs.  abs. lukacova@kukucinka.eu 
3. Mgr.Jana DEMČÁKOVÁ 1.- 4.roč. -- abs. - demcakova@kukucinka.eu
4. Mgr. Katarína FIGEĽOVÁ  1. -4. roč.  --  - figelova@kukucinka.eu 

 

Učitelia v špeciálnej triede

P.č.

Meno a priezvisko

Aprobácia

Funkcia Absolvovanie   atestačnej skúšky

E -mail

1. atestácia 2. atestácia
1. PaedDr. Martin BABIAK FYZ - THD - INF , špec.pedag. Riaditeľ školy abs. abs. riaditel@kukucinka.eu
2. Mgr.Marta KALAFOVÁ Psychopédia --- - - kalafova@kukucinka.eu
  Mgr.Katarína FEDÁKOVÁ Psychopédia rodičovská dovolenka - - fedakova@kukucinka.eu

 

Učitelia II. stupňa

P.č.

Meno a priezvisko

 

Aprobácia Funkcia Absolvovanie  atestačnej skúšky E - mail
1. atestácia 2. atestácia
1. Mgr.Michal FILIČKO MAT - TchV

Vedúci PK - MAT a INF

Koordinátor boja proti kriminalite a obchodovaniu s ľuďmi   

abs. - filicko@kukucinka.eu
2. PhDr. Radoslav HOMOĽA DEJ - GEG Vedúci PK - (DEJ, OBN) abs. - homola@kukucinka.eu
3. Mgr. Iveta IVANOVÁ SJL - ANJ - RUJ Vedúca PK - sekcia ANJ abs. abs. ivanova@kukucinka.eu
4. Mgr. Anna KARABOVÁ SJL - RUJ Vedúca PK- SJL  abs. - karabova@kukucinka.eu
5. Ing. Terézia KRIŠTOVÁ THD -- abs. - kristova@kukucinka.eu
6. Ing. Mikuláš KAŠINSKÝ THD Vedúci PK - TchV
Predseda Rodičovskej rady
abs. - kasinsky@kukucinka.eu
7.  Mgr.Lenka KOSTELNÍKOVÁ SJL - OBN ---- - - kostelnikova@kukucinka.eu
8. Mgr.Jozef LUKČA THD       lukca@kukucinka.eu
9. Mgr.Jana OTTINGEROVÁ 1.-4.roč. , špec. pedag.   abs. - ottingerova@kukucinka.eu
9. Mgr. Miroslava FEDORKOVÁ 1. -4. roč., špec. pedag.   abs. - fedorkova@kukucinka.eu
10. Mgr.Gabriela MARCINOVOVÁ 1.- 4.roč. , špec. pedag.   abs. - marcinovova@kukucinka.eu
11. Ing.Katarína PAČUTOVÁ THD       pacutova@kukucinka.eu
12. PaedDr..Henrieta KAŠINSKÁ RUJ - DEJ, špec.pedag. -- abs. - kasinska@kukucinka.eu
13. Mgr. Lucia BAČIŠINOVÁ MAT - INF -- - - bacisinova@kukucinka.eu
14. Ing. Viera KROTKÁ Pp - BIO Výchovná poradkyňa abs. abs. krotka@kukucinka.eu
15. Mgr. Daniela MILBAUEROVÁ MAT - THD Zástupkyňa školy abs. abs. zastupca@kukucinka.eu
16. PaedDr. Lýdia KĽUČÁROVÁ BIO - EKO - ANJ Koordinátorka ľudských práv abs. - klucarova@kukucinka.eu
17. Mgr. Renáta RÁKOŠOVÁ

  RUJ - Pedag. - ANJ

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu - - rakosova@kukucinka.eu
18. Mgr. Ľudmila SABOLOVÁ FYZ - CHE Vedúca PK - (FZY, GEO) abs. - sabolova@kukucinka.eu
19. Mgr. Radovan ZAJÍC HUV - THD

Mestský metodik - HUV

Zdravotník školy 

Školský digitálny koordinátor

abs. - zajic@kukucinka.eu
20. Mgr. Gabriela ZÁLEPOVÁ FYZ - CHE Vedúca PK-(CEM, BIO)

Koordinátorka prevencie socio-patologických javov

abs. - zalepova@kukucinka.eu
21. PaedDr.Bartolomej PETRO TSV - BIO Vedúci PK - TSV  abs. abs. petro@kukucinka.eu

 

Vychovávateľka

P.č. Meno a priezvisko Aprobácia E - mail
1. Ivana MAKOHUSOVÁ Stredná pedagogická škola makohusova@kukucinka.eu

 

Kňazi a katechéti

P.č. Meno a priezvisko Aprobácia E - mail
1. Mgr. Matúš SEJKA - kaplán Katolícka teológia sejka@kukucinka.eu
2. Mgr. Michal KOČIŠ-  kňaz Všeobecná katolícka teológia, aprobácia NBV-ETV kocis@kukucinka.eu
3. Mgr.Ján DVORŠČÁK - kňaz Katolícka teológia  
  Mgr.Marcel STANKO - kňaz Katolícka teológia  

 

Pedagogickí asistenti učiteľa

P.č. Meno a priezvisko Aprobácia E - mail
1. Mgr.Jaroslava VAŠÍKOVÁ        Psychopédia         vasikova@kukucinka.eu
2. Eva HRICOVÁ ŠKŠ Asistent učiteľa  hricova@kukucinka.eu
3. Monika JAKUBKOVÁ ŠKŠ Asistent učiteľa  jakubkova@kukucinka.eu 
4. Ivana VAĽKOVÁ Stredná pedagogická škola valkova@kukucinka.eu  
5. Mgr.Martina CHMELIAROVÁ Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých chmeliarova@kukucinka.eu
6. Miroslava BAČIKOVÁ Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - SŠ bacikova@kukucinka.eu
7. Mgr.Lenka GROCKÁ Sociálna práca, ŠKŠ Asistent učiteľa grocka@kukucinka.eu
8. Mgr.Anna KUŠNÍROVÁ Náuka o rodine, študijný odbor Katolícka teológia kusnirova@kukucinka.eu

 

Špeciálne pedagogičky

P.č. Meno a priezvisko Aprobácia E - mail
1. Mgr.Adriana MARCINČÁKOVÁ Primárne vzdelávanie + pedagogika psychosociálne narušených marcincakova@kukucinka.eu
2. Mgr.Dominika ŠPIRKOVÁ Špeciálna pedagogika spirkova@kukucinka.eu