P.č. Dokumenty k triednickej práci Na stiahnutie
Názov dokumentu
1.   Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku
2.   Pohovor so zákonným zástupcom žiaka - formát A4
3.   Pohovor so zákonným zástupcom žiaka - formát A5
4.   Predvolanie zákonného zástupcu žiaka do školy
5.   Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky
6.   Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania ---
7.   Návrh na začatie trestného stíhania podľa §217 trestného zákona
8.

 Správa k počtu vymeškaných neospravedlnených hodín a     charakteristika žiaka