Základná škola Kukučínova ulica 106

vo Vranove nad Topľou

 
Prístup učiteľov na e-mail
Webhouse G-mail
 

Meniny na web

 

 IČO : 37873393    

 

Elektronická schránka

  Vedenie školy  

RADA ŠKOLY

  Úsek výchovného poradenstva   Jedálny lístok

 

KONTAKT

 

Rodičovská rada
DIČ : 2021636540 E 0006560559 Žiacka školská rada
 

     Zriaďovateľom školy je :  Mesto Vranov nad Topľou

 

 

 

 

                                                  

   

  OZNAMY  

Na stiahnutie pre zákonných zástupcov žiakov :

  Služby počas letných prázdnin 2024        Ž I A D O S T I
 
 

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Prístup na EDUPAGE

  Rozhodnutie  ministra školstva s účinnosťou od 01.09.2023       Usmernenie:
      Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

 

 

           
   
                                                         
     

                            

                                     
ENGLISH VERSION                                 Vyhlásenie o prístupnosti  
     
     
ŠKOLA

  OBLASŤ VZDELÁVANIA

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

   >  História školy    >  Škola je plnoorganizovaná a poskytuje vzdelávanie    >  Informácie o stravovaní žiakov pre zákonných zástupcov
   >  Súčasnosť školy        žiakom 1. - 9. ročníka

   >  NÁVRATKA

    Organizácia vyučovania a prestávok     >  ZÁPISNÝ LÍSTOK ŽIAKA NA STRAVOVANIE
   >  Pedagogický zbor    >  Okrem vzdelávania zdravých detí poskytujeme vzdelávanie         
   >  Nepedagogickí zamestnanci        žiakom so špecifickými aj nešpecifickými poruchami učenia a   

   >  Ako sa k nám dostanete

       správania ( dislexia,disgrafia, disortografia  )                         

   INFORMÁCIE

   >  Fotogaléria priestorov školy

   >  Poskytujeme taktiež vzdelávanie žiakom so zdravotným        VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

   >  Zoznamy žiakov za jednotlivé roky

       znevýhodnením a to s ľahkým a stredným stupňom duševnej           Stupnice platových taríf PZ a OZ od 01.09.2023

   >  Predmetové komisie

       zaostalosti - Variant A,B v špeciálnej triede ZŠ

  FOTOGALÉRIA

   >  Činnosť mestských metodikov

                                >  FOTOGALÉRIA školských a mimoškolských
     

       aktivít  žiakov a pedagógov

  INKLUZÍVNY TÍM   Televízny príspevok zo slávnostnej akadémie
      > Oblasť špeciálneho školstva - informácie     50. výročia  založenia ZŠ
  DOKUMENTY       > školská psychologička - náplň činnosti

  PROJEKTY

   >  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBLASŤ VÝCHOVY : 

   >  Aktuálne prebiehajúce projekty

   Školský poriadok školy

 

   >  Zrealizované projekty

   Školský poriadok v ŠKD

                                              ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ :

  

   PRACOVNÝ PORIADOK zamestnancov    >  Smernica na prijímanie detí do ŠKD

 DOKUMENTY ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY

       ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou     > TLAČIVO - zistenie záujmu o ŠKD    >  Všeobecné záväzné nariadenia zriaďovateľa školy
          
   Organizačný poriadok školy    >   Výchovný program školského klubu detí

EKONOMIKA

   Prevádzkový poriadok školy     Ranné schádzanie detí  od 7.00 hod. v priestoroch školy      >  Register zmlúv, objednávok a faktúr
   Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti       >  Odchod žiakov z ŠKD - od 14.30 hod. a každú         >  Správy o zákazkach s nízkou hodnotou
   Povinne zverejňované informácie         celú 1/2 hodinu     >  Profil  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
   >  Sprievodca školským rokom 2022-2023

OBLASŤ VOĽNOČASOÝCH AKTIVÍT:

   > Úrad pre verejné obstarávanie  - PROFIL
   >  Školské vzdelávacie a výchovné programy

   Záujmové vzdelávanie : 17 krúžkov rôzneho zamerania

      CERTIFIKÁT - Ocenenie RSF
    Koncepcia rozvoja školy do roku 2020      
     KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2024       

SMERNICE 

     kritéria - osobné príplatky pedag.zamestn.        > Smernice školy
           

 

           

 

  Dokumenty k pedagogickej činnosti :

 ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE  pri ZŠ

PRACOVNÉ DOKUMENTY

   Štatút predmetových komisií   1.  ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Kukučínova 106,

  PLÁN PRÁCE NA šk. rok 2023 - 2024

   Rámcové učebné plány:       Vranov nad Topľou
  >  Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň ZŠ        Bežné triedy ( intaktní žiaci ): ISCED 1, ISCED 2,   2.  ZO NŠO pri ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T.
   > Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň ZŠ        Špeciálna trieda: ISCED 1- Variant A,    

  >  Rámcový ( inovovaný) učebný plán -  od 01.09.2015

       Bežné triedy ( žiaci s vývinovými poruchami učenia): INVESTIČNÉ AKCE

 

                                ISCED 1 -VPU ISCED 2 -VPU , ISCED 1 -ZZ

    1. Zateplenie telocvične 

  PROFESIJNÝ ROZVOJ     Plán profesijného rozvoja ZŠ Kukučínova ulica 106 Vranov n.T.    2. Výstavba multifunkčného ihriska 
         Vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov:     Interný predpis - pedagogická dokumentácia    3. Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska
    > šk. rok 2021 - 2022    Interný predpis na hodnotenie žiakov v školskom roku 2018 - 19  

    > šk. rok 2022 - 2023

    Skratky predmetov  
    > šk. rok 2023 - 2024     TRIEDNICKA PRÁCA - dokumenty na stiahnutie
     
                                           
   
   
  Škola podporovaná z projektov:
 
rozmanite_skoly publicita projektu
záverečná správa
    
  

www.komposyt.sk

 

                     
       
               
          
     
     Dátum poslednej aktualizácie : 01.07.2024    

Webdesign © 2003  E-mail :