P.č.

Smernice školy

   
    Metodika pre tvorbu vnútorných smerníc školy
1.   Smernica na vybavovanie sťažností
2.   Vnútorný platový predpis č.1
3.   Faktory pracovného prostredia
4.   Smernica - využitie pracovného času zamestnancov PRIEPUSTKA  zo zamestnania
5.   Smernica na prijímanie detí do školského klubu detí
6.   Smernica o zabezpečovaní dozorov nad žiakmi
7.   Interný predpis - pedagogická dokumentácia
8.   Smernica - riešenie šikanovania žiakov
9.   Smernica - postup pri vzniku registrovaného školského úrazu
10.  
11.  Smernica o štruktúre kariérových pozícií v šk. roku 2016-2017
12.  Smernica o ustanovení funkcie triedneho učiteľa
13.  Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku
14.  Smernica - vnútorný mzdový predpis
15.  Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole
16.  Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
17.  Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancov
18.  Smernica o vydávaní vysvedčení
19.  Smernica o uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z neprítomnosti na vyučovaní
20.  Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v prísp.organiz.
21.  Smernica na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2019
22.  Nariadenie riaditeľa školy o pláne dovoleniek a hromadnom čerpaní dovolenky v roku 2020
23.  Smernica o používaní pečiatok 
24.  Smernica na vedenie fondu edukačných publikácií 
25.   Smernica o postupe podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov
  oznamovateľov protispoločenskej činnosti