www.dualnysystem.sk

     Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

PODPORA KARIÉROVÉHO VÝVINU ŽIAKA PRIMÁRNEHO A NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA
Aktivity projektu:
P.č. Pozvánka Konkrétna aktivita Termín konania
1.

  Žiadosť o spoluprácu v projekte "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP "

25.01.2018
2. -- Vzdelávanie pre výchovných poradcov. 12.02. - 14.02.2018
3. --

Pracovná porada - SOŠ A.Dubčeka vo Vranove nad Topľou + zástupcovia BILLA a DMJ Drogéria                   - informácie pre výchovných poradcov o duálnom  vzdelávaní v okrese Vranov n.T.

21.02.2018
4. Pracovná porada - zástupcovia Bukóza a.s. - možnosti spolupráce ZŠ, SŠ a podniku 12.03.2018
5.

  Odborné školenie výchovných poradcov - stretnutie so zástupcami  ÚPSVaR                                                          - využitie webovej platformy www.istp.sk - informácie o trhu práce

22.03.2018

  Požiadavka na sprostredkovanie informácie o odbornom školení pre výchovných poradcov

6. -- Informácie o duálnom vzdelávaní: 1. pre žiakov ( nástenné noviny )                                                                                                                   2. pre zákonných zástupcov žiakov - ZRPŠ pre 9. ročník               
7. -- Pohovory so žiakmi, ktorí sa rozhodujú o duálnom vzdelávaní.  
8. Informovanie o zriadení Duál Pointov a Centra orientácie 27.03.2018
9.